Co můžete očekávat od analýzy vzdělávacích potřeb?

Analýza potřeb vzdělávání představuje sběr informací o současných i budoucích potřebách rozvoje lidí v organizaci a vyhodnocení získaných údajů pro efektivní plánování výcviku pracovníků. Na základě doplnění vhodných kompetencí můžeme společně docílit požadované výkonnosti lidí v celé organizaci.

Výstupem může být hodnocení výkonnosti (plnění ukazatelů, KPI); plány vzdělávání; matice potřeb výcviku nebo plány individuálního rozvoje (koučování, mentorování). Příklady:

  1. Periodické plány vzdělávání – jsou identifikovány potřeby mandatorního vzdělávání v předepsaných intervalech, vázané na hodnocení souladu s právními požadavky a na potřebu zmírňování rizik identifikovaných v oblastech kvality (bezpečnost produktu), environmentu (negativní vlivy na životní prostředí) a BOZP.
  2. Plány odborného vzdělávání – roční plány profesního rozvoje definované pro pro skupiny zaměstnanců, řešící cíle firmy (inovace) a rizika (řešení problémů).
  3. Matice výcvikových potřeb – definuje potřeby školení u jednotlivců a týmů příslušejících k procesům, cílem je zajištění kompetencí lidí a výkonu na pracovištích. Umožňují efektivnější plánování výcviku pracovních skupin a řešitelských týmů (projekty).
  4. Plány osobního rozvoje – jsou výstupem individuálního hodnocení pracovníků, monitoruji soulad kompetenčního profilu a využívání kompetencí u pracovních pozic či funkcí (současnost) a umožňují kariérní plánování (flexibilita, osobní růst).