VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)

PRO KURZY, ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE NQA CZ s.r.o.

Společnost NQA CZ s.r.o. , IČ: 26944588, se sídlem Masarykovo náměstí 76/10, 586 01 Jihlava, zapsaná v OR u KS v Brně, oddíl C, vl. 47334, poskytuje služby v oblasti otevřených i firemních vzdělávacích akcí. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností NQA CZ s.r.o.  a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností NQA CZ s.r.o.  a zákazníkem vzniká na základě písemné objednávky doručené standardně elektronickou poštou – e-mailem, resp. poštou.

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně a to vyplněním „Závazné přihlášky“, e-mailem nebo jinou písemnou formou s vlastním formulářem obsahujícím námi uvedené údaje. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s „Závaznými pokyny“. Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře, školení nebo kurzu.

Pokud kurz, školení nebo seminář objednáte formou „Závazné přihlášky“, přijde na vaši adresu potvrzovací e-mail „Rekapitulace objednávky“. Pokud vám „Rekapitulace objednávky“  nepřijde nejpozději následující pracovní den po objednání, nebyla objednávka řádně provedena. Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne). Objednáte-li běžnou poštou, standardně potvrzujeme přijetí objednávky e-mailem, na vyžádání poštou.

Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží „Pozvánka“. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě přihlášení v termínu kratším je třeba konzultace s manažerem realizace kurzu, a to z důvodu omezeného počtu kapacity učeben.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme do 15 pracovních dnů před zahájením kurzu, a to pouze písemně (e-mailem na adrese: Info[zavináč]nqa.cz).

Vystavujeme následující storno poplatky za zrušení účasti:

  • 15 pracovních dnů před kurzem – žádný stornovací poplatek
  • 14 – 10 pracovních dnů před kurzem – storno poplatek 25 % ceny kurzu
  • 9 – 5 pracovních dnů před kurzem – storno poplatek 50 % ceny kurzu
  • méně než 5 pracovních dnů před kurzem – storno poplatek 100 % ceny kurzu.

Objednavatel odesláním online objednávky souhlasí s výší sjednaných storno poplatků. Nemůže-li se závazně přihlášený účastník kurzu ze závažných důvodů zúčastnit, má možnost vyslat za sebe náhradu nebo se zúčastnit kurzu v dalším termínu, což musí neprodleně oznámit manažerovi realizace kurzu nebo semináře.

Fakturace a způsob úhrady

Po obdržení Závazné přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) „Pozvánku“ na kurz, školení nebo seminář současně s výzvou k platbě za kurz nebo seminář s přiděleným variabilním symbolem. Objednatel provede platbu na naše čísla účtu 1844049001/5500 (Raiffeisenbank a.s.) nebo 86-2818960277/0100 (Komerční banka a.s.).

Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. Ve vložném (cena semináře) je zahrnuto drobné občerstvení. Způsoby úhrady jsou:

  • hotově – v první den konání akce
  • bankovním převodem – na základě zálohové faktury.

Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na ZF s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být vaše platba identifikována. Daňový doklad – fakturu klientům zasíláme standardně elektronickou poštou – e-mailem v zákonném termínu po připsání platby na účet nebo po konání akce.

V případě hotovostní platby účastník obdrží zjednodušený daňový doklad – fakturu v tomto případě nevystavujeme (pokud však bude výše úhrady přes 10 tis. Kč, dostane klient potvrzení o platbě a následně řádný daňový doklad-fakturu poštou).

Ceny jsou uvedeny bez i s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním akce, studijní materiály, vystavení certifikátu a drobné občerstvení. Oběd není zahrnut v ceně akce. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci, pokud jim nebyly předány v elektronické formě.

Slevy

Nabízíme vám možnost různých slevových programů a akcí (slevy pro stálé klienty – certifikované organizace). Více informací získáte na www.ekurzy.net.

Certifikáty, akreditované kurzy

U vybraných kurzů nabízíme možnost získat certifikát.

U vybraných jednodenních kurzů a u vícedenních kurzů vystavujeme účastníkovi „Osvědčení o absolvování“.  Na vyžádání také vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři.

Ostatní informace k organizaci

Pořadatel podle požadavku účastníka nabídne a následně dle účastníkova výběru zajistí ubytování. Zajištěné ubytování si každý účastník hradí sám.

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením kurzu, školení nebo semináře. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během vzdělávací akce.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Vyhrazujeme si právo z technických či jiných důvodů kurz přesunout na jiný termín. Jestliže akci zrušíme a účastník má již kurzovné uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost NQA CZ s.r.o.  může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti. Změna bude vždy projednána s již registrovanými účastníky.

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Podepsáním a následným odesláním přihlášky na kurz/školení uděluje zákazník společnosti NQA CZ s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 76/10, 586 01 Jihlava, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, časově neomezený souhlas se zpracováním a uchováním všech poskytnutých údajů. Tyto údaje jsou primárně zpracovávány za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta, za účelem zasílání informací o stávajících a nových produktech společnosti NQA CZ (včetně pořízení a následného publikování fotografie a videozáznamu své osoby) a pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to při využití elektronického kontaktu zákazníka (email, SMS).

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností NQA CZ s.r.o.  v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa zaměstnavatele (dále též jako „osobní údaje“). Zákazník bere na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že je může u správce (společnost NQA CZ) kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailové adresy Info[zavináč].nqa. Dále prohlašuje, že jsou mu známa práva, která jemu dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů náleží. Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost NQA CZ s.r.o.  povinna tuto informaci poskytnout.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností NQA CZ s.r.o.  na poskytnutou elektronickou adresu.

Ostatní informace

Společnost NQA CZ s.r.o.  je plátcem DPH.

Reklamace probíhají v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Reklamace se podávají písemnou formou výkonnému řediteli NQA.

Organizační zajištění a kontaktní adresa: NQA CZ s.r.o., Masarykovo náměstí 76/10, 586 01 Jihlava.

Kontaktní osoba: Ing. Šárka Tůmová, manažerka vzdělávání, tel.: 567 300 215, mobil: 604 833 927 nebo nám napište na Info[zavináč]nqa.cz. Další kontakty najdete na stránkách NQA CZ.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2017