Sbližování legislativních pravidel v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví lidí stanoví organizacím řadu povinností, které musí naplnit. Při nakládání s chemickými látkami a odpady je organizace povinna chránit životní prostředí, zdraví lidí a zaměstnanců.

Nezávislý pohled lektora na problematiku nakládání s chemickými látkami a odpady umožní organizaci získat představu o efektivnosti podnikového systému nakládání a využívání zdrojů a o jeho slabých stránkách. Efektivním nastavením systému a důsledným dodržováním zákonem stanovených pravidel může organizace předcházet závažným haváriím i nepříjemnostem ze strany správních a kontrolních orgánů.

Osnova

 • Legislativní požadavky a jejich zavedení do praxe
 • Interní dokumentace a chemické látky
 • Písemná pravidla pro bezpečné nakládání s chemickými látkami a odpady
 • Seznam používaných látek
 • Používání chemických látek včetně skladování a odpadů
 • Základní pojmy a právní předpisy v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 CLP
  • Chemický zákon č. 350/2011 Sb.
  • Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
  • Změny právních požadavků od 1.6.2015 a v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o ochraně veřejného zdraví
 • Bezpečnostní značky
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a první pomoc
 • Ochrana životního prostředí, nebezpečné odpady, snižování emisí VOC, omezování použití NCHLS
 • Připravované změny v předpisech pro nakládání s odpady v souvislosti se sblížením nebezpečných vlastností odpadů s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek

Odborný garant

Mgr. Miroslav Krčma člen Technické normalizační komise pro environmentální management (TNK 106), lektor a nezávislý konzultant systémů managementu, odborník na evironmentální výkonnost, ekodesign a výklad závazných požadavků právních předpisů v environmentální oblasti

Metody výuky

výklad, workshopy, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.