Seznamte se s platnými požadavky zákonů a evropských nařízení v oblasti nakládání s odpady a používání chemických látek a směsí.

Kurz je určen všem pracovníkům odpovědným za odpadové hospodářství a za nakládání s chemickými látkami, interním auditorům, podnikovým ekologům a manažerům EMS.

Proč se kurzu zúčastnit

Účastníci získají přehled o povinnostech původců odpadů a uživatelů chemických látek a směsí a o změnách značení shromažďovacích prostředků nebezpečných odpadů, identifikačních listů nebezpečných odpadů, změnách ve značení chemických látek a využití bezpečnostních listů, změnách v požadavcích na zpracování písemných pravidel o bezpečnosti apod. Naučíte se, jak v procesu hodnocení posoudit míru shody se závaznými požadavky v systému managementu.

Cíle kurzu

Seznámit se s platnými požadavky zákonů a evropských nařízení v oblasti nakládání s dopady a používání chemických látek a směsí a novinkami v těchto předpisech, abyste byli schopni ve spolupráci s ekologem zajistit plnění závazných požadavků.

Osnova

Nakládání s odpady

  • Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech
  • Nařízení Komise EU č. 1357/2014 Nebezpečné vlastnosti odpadů
  • Změny prováděcích vyhlášek

Chemické látky a směsi

  • Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
  • Nařízení ES č. 1907/2006 REACH
  • Nařízení ES č. 1272/2008 CLP

Odborný garant

Mgr. Miroslav Krčma člen Technické normalizační komise pro environmentální management, lektor a nezávislý konzultant systému environmentálního managementu, včetně programu EMAS, odborník na environmentální výkonnost, ekodesign a výklad závazných požadavků právních předpisů v environmentální oblasti

Metody výuky

výklad, workshopy, diskuse

Stažení produktového listu kurzu

Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail.